Term-Conditions

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้เว็บไซต์ Sirichaiwatt.com

ความรับผิด

เว็บไซต์ไม่รับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความถูกต้อง ความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ การมีอยู่และใช้งานได้ ความถูกต้องตรงต่อเวลา รวมถึงการไม่มีไวรัสหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตราย ของข้อมูลและหรือเนื้อหาตลอดจนส่วนประกอบต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้

ทั้งนี้ เว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมถึงความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายเกี่ยวเนื่อง และความเสียหายซึ่งไม่ใช่ผลอันอาจคาดหมายได้โดยตรง) จากการใช้บริการเว็บไซต์นี้

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข

เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ในการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ทราบล่วงหน้า และการที่ท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ย่อมถือว่าท่านยอมผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือบังคับใช้แล้วทุกประการ

ลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

ผู้เยี่ยมชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์รับทราบว่า ลิขสิทธิ์ในบทความ และงานเขียนถูกสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ปี 2558 หากต้องการนำไปเผยแพร่เชิงความรู้เพื่อเกิดประโยชน์ กรุณาติดต่อขออนุญาต

ข้อจำกัดการใช้บริการเว็บไซต์

ผู้เยี่ยมชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์จะต้องไม่ใช้บริการเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดๆ ที่ผิดกฎหมาย และจะต้องไม่ทำความเสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลหรือ กระทำการอื่นใดอันมิชอบที่เป็นการรบกวน และหรือ ก่อให้เกิดความไม่เป็นปกติต่อเว็บไซต์ และผู้ใช้งานอื่น

ความรับผิดของผู้เยี่ยมชมและผู้ใช้เว็บไซต์

ผู้เยี่ยมชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ตกลงว่า ในกรณีที่เว็บไซต์นี้ได้รับความเสียหายหรือสูญหายใดๆ อันเนื่องมาจากการเข้าชมและหรือการใช้เว็บไซต์ ผู้เยี่ยมชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ยินยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดขึ้นจากความเสียหายนั้นๆ ทั้งสิ้น

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ผู้เยี่ยมชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ ตกลงและรับทราบว่าข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ อยู่ในข้อบังคับและตีความตามกฎหมายไทย นอกจากนี้ ข้อพิพาทอันเกิดขึ้นจากและหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าชมและหรือการใช้เว็บไซต์นี้ ให้อยู่ในอำนาจการพิจารณาของศาลไทย